Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

Bilance

Neatkarīgu revidentu ziņojums

Vadības ziņojums un finanšu pārskata pielikums

Naudas plūsmas un pašu kapitāla izmaiņu pārskats

 

 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

Finanšu analīze