Par smērvielu piegādi (2018)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2018/10
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iepirkuma priekšmets – smērvielas
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 28.08.2018. plkst. 13:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA "Daugavpils autobusu parks"
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: Bernardins Užulis
Dokumentācija:

Smervielu nolikums 2018.pdf
Smervielu nolikums 2018 (papildin.).pdf

Grozījumi dokumentācijā:

Papildināt iepirkuma “PAR SMĒRVIELU PIEGĀDI”, ident. Nr. DAP 2018/10, tehnisko specifikāciju ar 9.punktu sekojošā redakcijā:

   9. Pieteikumu atvēršanā drīkst piedalīties visi pretendenti vai to pilnvarotie pārstāvji. Pretendentu pārstāvjiem, kuri piedalās pieteikumu atvēršanas sēdē, jāiesniedz pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt pretendentu.
Pasūtītājs atklātajā sēdē veic Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un pieteikumu vērtēšanu.
Piedaloties iepirkuma pieteikumu izskatīšanā pretendentam ir tiesības mutiski izmainīt savā pieteikumā noradīto preces cenu uz zemāko.
Pasūtītājs izskatās piedāvājumus (rakstiskus un mutiskus) un izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu pēc katras pozīcijas.

Uzvarētāja nosaukums: SIA Autoparts, SIA SAMALIN, SIA VA MOTORS, SIA Latakko, SIA Alta Serviss